baner konec

CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE
•    Razvijanje otrokove samostojnosti, ustvarjalnosti in odgovornosti;
•    razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih;
•    razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanja v skupinah;
•    razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja;
•    razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje;
•    negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije, intuicije in razvijanje neodvisnega mišljenja;
•    spodbujanje jezikovnega razvoja, poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika;
•    spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja;
•    spodbujanje gibalnih spretnosti in sposobnosti;
•    posredovanje znanj različnih področij znanosti in tem iz vsakdanjega življenja;
•    spoznavanje ožjega in širšega kulturnega okolja.

NAČELA URESNIČEVANJA CILJEV
•    Načelo demokratičnosti in pluralizma;
•    načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev v vrtcu;
•    načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma;
•    načelo omogočanja izbire in drugačnosti;
•    načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti;
•    načelo uravnoteženosti;
•    načelo strokovne utemeljenosti kurikula;
•    načelo horizontalne povezanosti;
•    načelo vertikalne povezanosti;
•    načelo sodelovanja s starši;
•    načelo sodelovanja z okoljem;
•    načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega spopolnjevanja;
•    načelo kritičnega vrednotenja;
•    načelo razvojno-procesnega pristopa;
•    načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja.

Obiskovalci

Na strani je 896 gostov in ni članov .