baner konec

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja

grb 300x48sklad 300x130

Naložbo sofinancira Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.PRVA ZAPOSLITEV NA ODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V ŠOL. LETU 2021/22

Kaja Bokan


PRVA ZAPOSLITEV NA ODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V ŠOL. LETU 2019/20 IN 2020/21

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 22. 11. 2019 objavilo javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020«, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanje in s tem prispeva k povečanju deleža zaposlenih med mladimi.
Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu. Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva izkušenega učitelja za zagotovitev trajnejših učinkov.

Na omenjeni razpis smo se prijavili za naslednja prosta projektna delovna mesta: eno prosto delovno mesto za svetovalno delavko in dve prosti delovni mesti za  pomočnici vzgojiteljic predšolskih otrok. Na razpisu smo bili uspešni za vsa tri prosta projektna delovna mesta. Svetovalna delavka začetnica Laura Železen je z delom pričela 1. 4. 2020 in bo svoje delo na šoli opravljala do 31. 5. 2021. Ker so bili vrtci po Sloveniji zaradi razglašene epidemije zaprti dlje časa, sta pomočnici vzgojiteljice začetnici Anja Bratuša in Katija Kalina pričeli svoje delo v vrtcu opravljati 15. 6 2020 in ga bosta zaključili 15. 12. 2020.
Vse tri bodo tekom svojega dela pridobivale vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije in opravile vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.

Vtisi zaposlenih preko programa "PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA":

- Vanja Pisnjak

- Katija Kalina in Anja Bratuša

- Laura Železen

- Nuša Zadravec

 


PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2019

Vrtec pri Osnovni šoli Cankova se je prijavil na Javni razpis Ministrstva  za izobraževanje, znanost in šport, sofinanciran s sredstvi evropskega socialnega sklada, ki je namenjen zaposliti pomočnika vzgojitelja začetnika in pri tem bil uspešen. Predmet sklopa A – »Pomočnik vzgojitelja začetnik« (v nadaljnjem besedilu: sklop A – PVZ) javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se pomočniki vzgojiteljev začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajajo v vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Namen javnega razpisa  je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.
 
Operacije sklopa A – PVZ se s 1. majem 2019 izvajajo v vzhodni in zahodni kohezijski regiji. Način delitve sredstev po regijah je 42,11 % za vzhodno kohezijsko regijo in 57,89 % za zahodno kohezijsko regijo od okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za javni razpis. Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama. Na ta način se je 1. majem zaposlilo 57 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov, 24 v vzhodni in 33 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih.
Vrtec je s pomočnikom vzgojitelja začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje od 1. 5. 2019 do 30. 9. 2019. Pomočnik vzgojitelja začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, neposredno po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z istim zavodom delovno razmerje nadaljeval s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, in sicer za obdobje vsaj enega meseca, to je vsaj do 31. 10. 2019.

V vrtcu pri OŠ Cankova imamo zaposleni dve pomočnici vzgojitelja v obdobju od 1. maja 2019 do 30. 9. 2019. VEČ >>>

 Vtisi zaposlenih preko programa "PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA"

- Dorina

- Taja


PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017

 

PROGRAM DELA

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 30. 9. 2016 objavilo javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017«, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju od 2014 do 2020.
Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva izkušenega učitelja za zagotovitev trajnejših učinkov.
Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanje in s tem prispeva k povečanju deleža zaposlenih med mladimi.
Na omenjeni razpis smo se prijavili za prosto projektno delovno mesto učitelja razrednega pouka in diplomirano vzgojiteljico predšolskih otrok. Na razpisu smo bili uspešni in 1. 12. 2016 zaposlili mladega učitelja začetnika, ki bo pri nas do 31. 7. 2017. Učitelj začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja. Po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z istim zavodom sklenil novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem vsaj do 31. 1. 2018. Prav tako smo 1. 12. 2016 zaposlili v enoti vrtca pri OŠ Cankova diplomirano vzgojiteljico, ki bo prav tako kot učitelj začetnik opravljala naloge po programu.

ŠOLA

VRTEC

 

Obiskovalci

Na strani je 1461 gostov in ni članov .