baner konec

Osnovna šola Cankova

USTANOVITELJ
Ustanovitelj šole je Občina CANKOVA.

ŠOLSKI OKOLIŠ
Šolski okoliš naše šole je določen z odlokom Občine Cankova in zajema sledeče vasi: Cankova, Domajinci, Gerlinci, Gornji Črnci, Korovci, Krašči, Skakovci in Topolovci.
K nam prihajajo še otroci iz vasi drugih občin in šolskih okolišev: iz vasi Fikšinci, Ropoča, Pertoča, Gederovci, Kuzma, Spodnja Ščavnica, Renkovci.
Med šolami je sklenjen medsebojni dogovor.

ŠOLSKI PROSTOR
Učno-vzgojne dejavnosti potekajo v šolski stavbi, ki obsega:
- 14 učilnic,
- tehnično učilnico in delavnico,
- naravoslovno učilnico,
- gospodinjsko učilnico in kabinet za pouk gospodinjstva,
- računalniško učilnico,
- knjižnico,
- 9 kabinetov,
- 3 pisarne (ravnateljica, tajnica, pedagoginja),
- zbornico,
- 2 garderobi in
- jedilnico s kuhinjo.
Športno – vzgojne dejavnosti izvajamo v telovadnici, ki je prostorsko ločena od šole. Koristimo pa tudi igrišča ob šoli.


UPRAVNI ORGANI ŠOLE
Šolo upravljata ravnateljica in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole in trije predstavniki sveta staršev.
Predstavniki občine: Dejan Nemec, Simona Sapač in Brigita Vogrinčič;
Predstavniki šole:    Mateja Kociper, Damjan Kuzma, Silvestra Gomboc, Barbara Škafar, Mihaela Kosednar
Predstavniki staršev:  Andrej Šinko, Janja Rogan in Matej Strašek.

SVET STARŠEV
Svet staršev sestavljajo izvoljeni predstavniki vsakega oddelka. Imenovanje vanj izvedemo na 1. roditeljskem sestanku.

Predsednica sveta staršev je Andrej Šinko.


STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

SKUPNOST UČENCEV
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole.

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole.

Šolski otroški parlament ima 18 članov, po dva predstavnika iz vsakega oddelka. Skliče se najmanj dvakrat v šolskem letu.


OTROŠKI PARLAMENT

Predstavlja izvirno obliko spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o aktualnih vprašanjih, s katerimi se vsakodnevno srečujejo.
Letos bo potekal že 34. otroški parlament na temo »DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH«.
Za delovanje šolske skupnosti učencev in otroškega parlamenta je odgovorna mentorica Silvestra Gomboc.

 

ŠTEVILO UČENCEV V ŠOLI

 

1.r

16

7.r

18

2.r

13+1

8.r

13

3.r

9

9.r

13

4.r

11+2

5.r

12

6.r

20

SKUPAJ

128 UČENCEV

Obiskovalci

Na strani je 1087 gostov in ni članov .