baner konec

Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole Cankova

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa, ki je izdal katalog:

Osnovna šola Cankova

Naslov: Cankova 27, 9261 Cankova

Tel: 02 540 91 40

Faks: 02 540 14 50

e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.         

domača spletna stran: https://www.oscankova.si/

Katalog je sprejel: Jolanda Maruško, ravnateljica

Datum zadnje spremembe kataloga: 30. avgust 2021

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:

Jolanda Maruško, ravnateljica

Telefon: 02 540 91 41

E-pošta:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

2. OPIS DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Večina informacij javnega značaja je objavljenih na naši spletni strani. Do ostalih informacij javnega značaja lahko dostopate na podlagi individualne zahteve. Zahtevo nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti. V zahtevi poleg opredelitve informacij, ki jih zahtevate, navedite tudi obliko, v kateri želite informacije prejeti (fotokopije, e-oblika, vpogled). O vaši zahtevi bomo odločili najkasneje v 20 delovnih dneh. Vpogled v obsežnejše sklope informacij javnega značaja je mogoč v prostorih šole po predhodnem dogovoru v času uradnih ur: 800-1400.

Materialne stroške za dostop do informacij javnega značaja zaračunamo po spodaj objavljenem stroškovniku. Zaračunamo jih le po predhodnem opozorilu, če presežejo 20 evrov.

Postopek dostopa in ponovne uporabe informacij javnega značaja se izvaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2 s spremembami in dopolnitvami; ZDIJZ) in Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/06).

Način dostopa do informacij javnega značaja:

  • Dostop prek spleta:

Katalog je na spletnem naslovu https://www.oscankova.si/

  • Fizičen dostop:

Informacije so fizično dostopne v prostorih Osnovne šole Cankova, Cankova 27, 9261 Cankova, od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure.

  • Dostop za ljudi s posebnimi potrebami:

Možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).

Prosilci se lahko zglasijo osebno v šoli, kjer jim, če ne bo šlo drugače, informacijo na njihovo zahtevo tudi preberemo oz. ustno obrazložimo.

Delni dostop je zagotovljen v skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

3. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA:

organigram sole 2023

 

 

Seznam organizacijskih enot:

Vrtec pri OŠ Cankova

Naslov: Cankova 27, 9261 Cankova

Telefon: 02 540 91 40

 

POMOČNICA RAVNATELJA ZA VRTEC:

Brigita Kolmanko, dipl. vzgojiteljica

Telefon: 02 540 91 40

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Seznam glavnih predpisov:

Državni predpisi:

·         Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)

·         Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

·         Zakon o vrtcih (ZVrt)

·         Veljavni akti s področja šolstva so dostopni: na spletni strani MIZŠ

·         Drugi državni predpisi so dostopni na: Pravno-informacijski sistem RS

Predpisi lokalne skupnosti:

·         Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cankova (Ur. l. RS, št. 61/2010)

Interni akti:

·         Pravila zavoda OŠ Cankova

·         Poslovnik sveta šole

·         Poslovnik sveta staršev

·         Pravila o zavarovanju osebnih podatkov

·         Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti

·         Pravilnik o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad

·         Pravilnik o kriterijih za dodelitev sredstev učencem za subvencionirano šolsko prehrano

·         Pravilnik o določitvi kriterijev in postopku za uveljavljanje dodelitev sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi

·         Izjava z oceno tveganja

·         Požarni red

·         Izjava o politiki proti spolnemu nadlegovanju

·         Pravilnik o računovodstvu

·         Pravilnik o popisu

·         Sklep o hrambi pečatov

·         Register tveganja

·         Vzgojni načrt

·         Hišni red

·         Sklep o ustanovitvi šolskega sklada

 

Seznam strateških in programskih dokumentov in poročil

Letni delovni načrti, Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta:

-          za šol. leto 2020/21

Navedete lahko tudi druge strateške dokumente in poročila ter ustvarite hiperpovezavo

Upravni postopki in storitve

Postopki iz 60. a člena Zakona o osnovni šoli (postopki v zvezi z vpisom, prestopom, prešolanjem, odložitvijo šolanja, oprostitvijo sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedjo obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusom učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in v zvezi z dodelitvijo sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki)

Drugi postopki, v katerih se odloča o pravicah in obveznostih posameznega otroka

Postopki javnega naročanja

Javni razpisi za zaposlitev

Postopki z zahtevo za dostop ali ponovno uporabo informacij javnega značaja

Postopki z zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ

 

Organ ne upravlja javnih evidenc.

SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV, KI JIH VODI ŠOLA NA PODLAGI PODROČJE ZAKONODAJE

A. ZBIRKE NA PODROČJU OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA

 

naziv zbirke podatkov

Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših

področje (šifrant)

izobraževanje

opis vsebine

Zbirka podatkov obsega:

-       podatke o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem in

-       podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli.

pravne podlage (SOP)

Zakon o osnovni šoli; 1996-01-0570

ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO)

osnovnošolsko izobraževanje

območje

Republika Slovenija

dostopnost podatkov (šifrant)

podatki niso javno dostopni 


posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

/

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo

/

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

/

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)

/

datum nastanka

1.   9. 2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant)

po potrebi

oblika zapisa (format)

Podatkovna baza LoPolis

jezik zapisa (ISO 639-2)

Slovenščina (slv)

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave

ni povezave

oseba, odgovorna za objavo

Jolanda Maruško, ravnateljica

naziv zbirke podatkov

Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah

področje (šifrant)

izobraževanje

opis vsebine

Zbirka podatkov obsega:

podatke o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem in podatke o napredovanju učenca, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah.

pravne podlage (SOP)

Zakon o osnovni šoli ; 1996-01-0570

ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO)

osnovnošolsko izobraževanje

območje

Republika Slovenija

dostopnost podatkov (šifrant)

podatki niso javno dostopni

posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

/

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo

/

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

/

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)

/

datum nastanka

1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant)

po potrebi

oblika zapisa (format)

Podatkovna baza LoPolis

jezik zapisa (ISO 639-2)

Slovenščina (slv)

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave

ni povezave

oseba, odgovorna za objavo

Jolanda Maruško, ravnateljica

naziv zbirke podatkov

Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev

področje (šifrant)

izobraževanje

opis vsebine

Zbirka podatkov obsega:

podatke o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem inpodatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učenca, ki se nanašajo na: telesno višino, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju.

pravne podlage (SOP)

Zakon o osnovni šoli; 1996-01-0570

ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO)

osnovnošolsko izobraževanje

območje

Republika Slovenija

dostopnost podatkov (šifrant)

podatki niso javno dostopni 


posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

/

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo

/

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

/

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)

/

datum nastanka

1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant)

po potrebi

oblika zapisa (format)

Excel (.xls)

jezik zapisa (ISO 639-2)

Slovenščina (slv)

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave

ni povezave

oseba, odgovorna za objavo

Jolanda Maruško, ravnateljica

naziv zbirke podatkov

Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

področje (šifrant)

izobraževanje

opis vsebine

Zbirka podatkov obsega:

-       podatke o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem in

-       podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli.

Ta zbirka obsega še:

-       družinsko in socialno anamnezo;

-       razvojno anamnezo;

-       strokovno interpretirane rezultate diagnostičnih postopkov;

-       podatke o postopkih strokovne pomoči oziroma svetovanja;

-       dokumentacijo v zvezi s postopkom usmerjanja učenca s posebnimi potrebami;

-       strokovna mnenja drugih inštitucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih inštitucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic.

pravne podlage (SOP)

Zakon o osnovni šoli; 1996-01-0570

ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO)

osnovnošolsko izobraževanje

območje

Republika Slovenija

dostopnost podatkov (šifrant)

podatki niso javno dostopni 


posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

/

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo

/

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

/

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)

/

datum nastanka

1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant)

po potrebi

oblika zapisa (format)

Osebna mapa

jezik zapisa (ISO 639-2)

Slovenščina (slv)

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave

ni povezave

oseba, odgovorna za objavo

Jolanda Maruško, ravnateljica

B. ZBIRKE NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE

 

naziv zbirke podatkov

  Evidenca vpisanih otrok in evidenca vključenih otrok

področje (šifrant)

Predšolska vzgoja

opis vsebine

Evidenca vpisanih otrok vsebuje:  osebno ime ter naslov stalnega in začasnega prebivališča otroka in staršev, datum rojstva in spol otroka, EMŠO otrok in staršev, šifro otroka, datum vpisa otroka v vrtec,  naslov za stike, telefonsko številko staršev ali naslov elektronske pošte in  druge podatke, ki so potrebni za ugotavljanje izpolnjevanja kriterijev za sprejem otroka, ki jih je določila občina.

Evidenca vključenih otrok vsebuje:

osebno ime ter naslov prebivališča otroka in staršev,  datum rojstva in spol otroka,  EMŠO otrok in staršev, datum vključitve otroka v vrtec, zdravstvene posebnosti otroka, ki izhajajo iz potrdila pediatra ali specialista,  naslov za stike, telefonsko številko osebe ali naslov elektronske pošte osebe, ki je vzgojitelju dosegljiva med otrokovim bivanjem v vrtcu in podatke o prisotnosti otrok v vrtcu.

pravne podlage (SOP)

Zakon o vrtcih; 1996-01-0569

ključne besede (deskriptorji EUROVOC)

otrok, starš

območje

Republika Slovenija

dostopnost podatkov (šifrant)

podatki niso javno dostopni, podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

/

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo

/

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

/

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)

/

datum nastanka

1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant)

po potrebi

oblika zapisa (format)

Word (.doc)

jezik zapisa (ISO 639-2)

Slovenščina (slv)

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave

ni povezave

oseba, odgovorna za objavo

Jolanda Maruško, ravnateljica

naziv zbirke podatkov

Evidenca plačil staršev

področje (šifrant)

Predšolska vzgoja

opis vsebine

Evidenca višini plačil staršev in mesečnih plačilih staršev.

pravne podlage (SOP)

Zakon o vrtcih; 1996-01-0569

ključne besede (deskriptorji EUROVOC)

plačilo, otrok, starš

območje

Republika Slovenija

dostopnost podatkov (šifrant)

podatki niso javno dostopni, podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

/

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo

/

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

/

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)

/

datum nastanka

1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant)

po potrebi

oblika zapisa (format)

Informacijski sistem GRAD

jezik zapisa (ISO 639-2)

Slovenščina (slv)

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave

ni povezave

oseba, odgovorna za objavo

Jolanda Maruško, ravnateljica

naziv zbirke podatkov

Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč

področje (šifrant)

Predšolska vzgoja

opis vsebine

Evidenca vsebuje:

 družinsko in socialno anamnezo, razvojno anamnezo,

diagnostične postopke, postopke strokovne pomoči in  strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic

pravne podlage (SOP)

Zakon o vrtcih; 1996-01-0569

ključne besede (deskriptorji EUROVOC)

anamneza, strokovna pomoč

območje

Republika Slovenija

dostopnost podatkov (šifrant)

podatki niso javno dostopni, podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

/

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo

/

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

/

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)

/

datum nastanka

1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant)

po potrebi

oblika zapisa (format)

Osebna mapa, Word (.doc)

jezik zapisa (ISO 639-2)

Slovenščina (slv)

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave

ni povezave

oseba, odgovorna za objavo

Jolanda Maruško, ravnateljica

naziv zbirke podatkov

Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev za vrtec iz državnega proračuna

področje (šifrant)

Predšolska vzgoja

opis vsebine

Evidenca vsebuje:

osebno ime in naslov prebivališča otrok in staršev, EMŠO otrok in staršev,  navedbo programa in vrtca, v katerega je vključen otrok,  datum vključitve otrok v programe vrtca,

podatke o ceni programa, v katerega so vključeni mlajši otroci, ki so oproščeni plačila,  podatek o višini plačila staršev v odstotku od cene programa, ki je določen z odločbo pristojnega centra za socialno delo, datum izpisa otroka iz vrtca.

pravne podlage (SOP)

Zakon o vrtcih; 1996-01-0569

ključne besede (deskriptorji EUROVOC)

Osebno ime, plačilo, program

območje

Republika Slovenija

dostopnost podatkov (šifrant)

podatki niso javno dostopni, podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

/

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo

/

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

/

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)

/

datum nastanka

1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant)

po potrebi

oblika zapisa (format)

Aplikacija SPS (.pdf)

jezik zapisa (ISO 639-2)

Slovenščina (slv)

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave

ni povezave

oseba, odgovorna za objavo

Jolanda Maruško, ravnateljica

C. ZBIRKE NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI

 

naziv zbirke podatkov

Evidenca o izrabi delovnega časa

področje (šifrant)

zaposlovanje

opis vsebine

Evidenca vsebuje podatke o prihodih in odhodih z dela, vrstah odsotnosti, dopustih, službenih poteh. Namen je urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja. Evidenca vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, datum prihoda in odhoda na delo ter drugi izhodi za posamezni delovni dan, vrsta odsotnosti za posamezne delovne dni: koriščenje letnega dopusta, bolniška odsotnost, službena pot, starševski dopust (dopust za nego in varstvo otroka/porodniški/očetovski dopust.

pravne podlage (SOP)

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti; 2006-01-1768

ključne besede (deskriptorji EUROVOC)

Delovni čas, prihod, odhod, izhod, odsotnost z dela, dopust, bolniška, službena pot, delavec, delodajalec

območje

Republika Slovenija

dostopnost podatkov (šifrant)

podatki niso javno dostopni, podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

/

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo

/

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

/

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)

/

datum nastanka

1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant)

Stalno oz. po potrebi

oblika zapisa (format)

Excel (.xls), Word (.doc)

jezik zapisa (ISO 639-2)

Slovenščina (slv)

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave

ni povezave

oseba, odgovorna za objavo

Jolanda Maruško, ravnateljica

naziv zbirke podatkov

Evidenca o stroških dela

področje (šifrant)

zaposlovanje

opis vsebine

Evidenca o stroških dela delavcev zaposlenih v šoli ter posameznikov, ki v šoli opravljajo prakso ali druge oblike pogodbenega dela. Namen je urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja ter uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialne varnosti. Evidenca vsebuje naslednje podatke: 1. identifikacijski podatki o delavcu (ime in priimek, naslov prebivališča ter EMŠO); 2. številko transakcijskega računa na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; 3. podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s predpisi in pogodbo o zaposlitvi: - bruto plača za delo s polnim delovnim časom, - bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, - bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), - bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s predpisi in pogodbo o zaposlitvi:-bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavljajo redne mesečne plače): - bruto izplačila na podlagi povečanega obsega del; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in izredna izplačila): -plača, -zaostalo izplačilo,-nadomestilo plače,-izredno izplačilo;4. podatki o drugih stroških dela:-povračilo stroškov v zvezi z delom, -regres za letni dopust, - jubilejna nagrada, - dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, - plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, - solidarnostna pomoč, -odpravnine, -stroški izobraževanja delavcev, -davki na izplačane plače, -ostali stroški dela; 5. podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca:-plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, -plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, -plačani prispevki za starševsko varstvo,-plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: _ plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, -plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje,-plačani prispevki za starševsko varstvo, -plačani prispevki zaposlovanje. Za posameznike, ki v šoli opravljajo prakso ali druge oblike pogodbenega dela: naslov prebivališča, davčna številka, številka transakcijskega računa.

pravne podlage (SOP)

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti; 2006-01-1768

ključne besede (deskriptorji EUROVOC)

Stroški dela, plača, izplačila, delodajalec, delojemalec

območje

Republika Slovenija

dostopnost podatkov (šifrant)

podatki niso javno dostopni, podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

/

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo

/

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

/

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)

/

datum nastanka

1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant)

po potrebi

oblika zapisa (format)

Informacijski sistem KPIS

jezik zapisa (ISO 639-2)

Slovenščina (slv)

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave

ni povezave

oseba, odgovorna za objavo

Jolanda Maruško, ravnateljica

naziv zbirke podatkov

Evidenca o zaposlenih delavcih (personalne mape)

področje (šifrant)

zaposlovanje

opis vsebine

Evidenca vsebuje naslednje podatke: priimek in ime, EMŠO, rojstni datum, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, številka osebnega računa, podatki o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju in vključitvi v KAD, podatki o vzdrževalnih družinskih članih, podatki o zavarovanih družinskih članih, podatki o številu otrok do 15. leta otrokove starosti, zaradi pravice do letnega dopusta, podatki o plači in drugih osebnih prejemkih, podatki o doseženi stopnji izobrazbe, podatki o strokovnem izpitu, podatki o opravljenih izpitih na podlagi pogodb o izobraževanju, podatki in številu dni letnega dopusta, podatki zaradi odsotnosti zaradi bolezni oz. poškodbe ali nega družinskega člana.

pravne podlage (SOP)

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti; 2006-01-1768

ključne besede (deskriptorji EUROVOC)

delodajalec, delojemalec

območje

Republika Slovenija

dostopnost podatkov (šifrant)

podatki niso javno dostopni, podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

/

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo

/

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

/

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)

/

datum nastanka

1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant)

Stalno oz. po potrebi

oblika zapisa (format)

Osebne mape

jezik zapisa (ISO 639-2)

Slovenščina (slv)

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave

ni povezave

oseba, odgovorna za objavo

Jolanda Maruško, ravnateljica

naziv zbirke podatkov

Evidenca o zaposlenih

področje (šifrant)

zaposlovanje

opis vsebine

V kadrovski evidenci se za delavca zaposlenega v šoli vodijo: 1. identifikacijski podatki (ime in priimek, naslov prebivališča, EMŠO); 2. podatki o delovnem razmerju (vrsta delovnega razmerja – za DČ sli za NDČ, datum sklenitve delovnega razmerja); 3. podatki o sedanjem delovnem mestu in o prejšnjih delovnih mestih; 4. podatki o imenovanjih, napredovanjih in veljavnem nazivu; 5. podatki o stopnji izobrazbe, funkcionalnem in specialnem znanju, udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja in o opravljenih strokovnih izpitih in preizkusih znanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti; 6. podatki o izkušnjah na področju vzgoje in izobraževanja; 7. podatki o prejšnjih delovnih razmerjih, delovni dobi, pokojninski dobi in službeni dobi; 8. podatki o izvrševanju funkcij, o sodelovanju v projektih in o opravljanju drugega dela v interesu delodajalca; 9. podatki o letnih ocenah; 10. podatki o dokončno ugotovljeni disciplinski in odškodninski odgovornosti; 11. podatki o dokončni ugotovitvi nesposobnosti; 12. podatki o prenehanju delovnega razmerja; 13. kratek življenjepis, če tako želi in s tem soglaša delavec; 14. podatki o dovoljenju za dostop do tajnih podatkov; 15. podatki za obračun plače in drugi podatki v skladu z zakonom.

pravne podlage (SOP)

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti; 2006-01-1768

ključne besede (deskriptorji EUROVOC)

Seznam zaposlenih, delovno mesto, napredovanja, stopnja izobrazbe, letne ocene, prenehanje delovnega razmerja, delodajalec, delojemalec

območje

Republika Slovenija

dostopnost podatkov (šifrant)

podatki niso javno dostopni, podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

/

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo

/

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

/

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)

/

datum nastanka

1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant)

po potrebi

oblika zapisa (format)

Excel (.xls)

jezik zapisa (ISO 639-2)

Slovenščina (slv)

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave

ni povezave

oseba, odgovorna za objavo

Jolanda Maruško, ravnateljica

naziv zbirke podatkov

Evidenca o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih

področje (šifrant)

zaposlovanje

opis vsebine

Evidenca se vodi zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti. Vsebuje osebno ime in datume opravljenih zdravstvenih pregledov.

pravne podlage (SOP)

Zakon o varnosti in zdravju pri delu; 2011-01-2039

ključne besede (deskriptorji EUROVOC)

zdravstveni pregledi zaposlenih, medicina dela

območje

Republika Slovenija

dostopnost podatkov (šifrant)

podatki niso javno dostopni, podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

/

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo

/

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

/

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)

/

datum nastanka

1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant)

po potrebi

oblika zapisa (format)

Word (.doc)

jezik zapisa (ISO 639-2)

Slovenščina (slv)

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave

ni povezave

oseba, odgovorna za objavo

Jolanda Maruško, ravnateljica

naziv zbirke podatkov

Evidenca o opravljenih usposabljanjih za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

področje (šifrant)

zaposlovanje

opis vsebine

Evidenca se vodi zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Vsebuje osebno ime in datume opravljenih usposabljanj.

pravne podlage (SOP)

Zakon o varnosti in zdravju pri delu; 2011-01-2039

ključne besede (deskriptorji EUROVOC)

Usposabljanje za varno delo, varnost pri delu, zdravje pri delu, obvezno usposabljanje

območje

Republika Slovenija

dostopnost podatkov (šifrant)

podatki niso javno dostopni, podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

/

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo

/

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

/

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)

/

datum nastanka

1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant)

po potrebi

oblika zapisa (format)

Word (.doc)

jezik zapisa (ISO 639-2)

Slovenščina (slv)

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave

ni povezave

oseba, odgovorna za objavo

Jolanda Maruško, ravnateljica

 

Osnovna šola Cankova zaračunava materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in stroškovnika v nadaljevanju (17. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja – Uradni list RS, št. 24/16) – stroški se obračunajo brez DDV. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

Postavka

vrednost

ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4

0,06 evra

ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3

0,13 evra

ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata

1,25 evra

ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4

0,63 evra

ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3

1,25 evra

ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata

2,50 evra

elektronski zapis na eni zgoščenki CD

2,09 evra

elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R

2,92 evra

elektronski zapis na enem USB-ključku

po nabavni ceni USB

pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko

0,08 evra

pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko

0,20 evra

poštnina za pošiljanje informacij po pošti

po veljavnem ceniku poštnih storitev

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

  --
   
   

Obiskovalci

Na strani je 1663 gostov in ni članov .