baner konec

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE

Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010) in predloga ravnatelja z dne 30.6.2010 je Svet zavoda OŠ  CANKOVA na seji dne 25.8.2010 sprejel
PRAVILA o šolski prehrani Osnovne šole Cankova

1.    člen
(vsebina in cilji)
S temi pravili se v Osnovni šoli Cankova (v nadaljevanju šola) določa:
-    postopek evidentiranja, nadzor nad koriščenjem obrokov,
-    čas in način odjave posameznega obroka,
-    ravnanje z neprevzetimi obroki,
-    imenovanje in sestavo skupine za prehrano
-    ter načine seznanitve učencev in staršev s pravili in pravicami do subvencioniranja prehrane.

Za zadeve glede šolske prehrane, ki jih ne urejajo ta pravila, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja šolsko prehrano.

2.    člen
(prijava na šolsko prehrano)
Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: starši). Prijava se odda svetovalni delavki.
Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom.
Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki je priloga zakona, ki ureja šolsko prehrano. Prijava se hrani v tajništvu ali svetovalni službi do konca šolskega leta, za katero je bila oddana.
Na podlagi prijave se sklene pogodba o koriščenju šolske prehrane.

3.    člen
(šolska prehrana)
Šolska prehrana je organizirana prehrana učencev v dneh, ko se  v skladu s šolskim koledarjem izvaja pouk.  
V okviru svojih možnosti lahko šola ponudi dietno prehrano. Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši učencev na podlagi potrdila lečečega zdravnika ali zdravnika specialista in s strani stroke predpisanega jedilnika. Starši morajo za  vsako šolsko leto posebej predložiti novo zdravniško potrdilo.
Šolska prehrana obsega zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico.  Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
V letnem delovnem načrtu šola opredeli vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano, in dejavnosti, s katerimi bo vzpodbujala zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.

4.    člen
(preklic prijave prehrane za nedoločen čas)
Starši lahko kadarkoli, brez obrazložitve prekličejo prijavo prehrane za nedoločen čas. Preklic prijave prehrane se odda svetovalni delavki. Prijava se lahko prekliče ustno, po telefonu, po faksu ali pisno. V primeru odsotnosti svetovalne delavke se preklic odda poslovni sekretarki.
Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč.

5.    člen
(odjava prehrane)
Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano  razrednik.
V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi pri poslovni sekretarki. Starši odjavijo prehrano ustno, po telefonu, po faksu ali pisno. V primeru odsotnosti poslovne sekretarke se preklic odda svetovalni delavki.
Če je bila odjava prehrane podana osebi, ki je pooblaščena za sprejeme preklicev in odjav do 8.00 ure, se šteje za pravočasno in velja  z naslednjim delovnim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.

6.    člen
(uradni zaznamek)
Če starši prijavo na šolsko prehrano prekličejo ali jo odjavijo ustno,  napiše oseba, ki je prejela preklic prijave oz. odjavo šolske prehrane, uradni zaznamek z naslednjimi podatki:
-    dan in uro preklica oz. odjave,
-    ime in priimek osebe, ki je preklicala oz. odjavila šolsko prehrano in njegovo telefonsko številko,
-    za katerega učenca je bil podan preklic oz. odjava,
-    s katerim dnem se učencu odjavlja prehrano,
-    datum in podpis osebe, ki je prejela preklic oz. odjavo,
-    drugo.

7.      člen
(neprevzeti obroki)
Obroke, ki niso prevzeti do 13.40 ure, šola brezplačno odstopi:
-    drugim učencem
Neprevzetih obrokov ni dovoljeno pogrevati ali shranjevati. Potrebno jih je dnevno razdeliti v skladu s prejšnjim odstavkom ali odstraniti.

8.    člen
(komisija za prehrano)
Ravnatelj lahko imenuje komisijo za prehrano, ki daje mnenja, predloge o šolski prehrani, sestavlja jedilnike in opravlja druga potrebna opravila . Komisija šteje 5 članov.
Komisijo imenuje ravnatelj s sklepom za vsako šolsko leto posebej.  Predsednik komisije je organizator šolske prehrane na šoli.

9.    člen
(seznanitev učencev in staršev)
Šola seznani učence in starše o organizaciji šolske prehrane, pravilih šolske prehrane, subvencioniranju malice oz. kosila ter o načinu in postopku uveljavljanja subvencije najkasneje do začetka šolskega leta.
Starše in učence se do začetka šolskega leta praviloma seznani preko prvega skupnega roditeljskega sestanka, oglasne deske,  spletne strani šole, lahko pa tudi v publikaciji šole.
Starše se seznani na prvem skupnem roditeljskem sestanku, učence pa prvi šolski dan v okviru razredne ure. Seznanitev pa je lahko tudi v obliki samostojnega dokumenta.

10.    člen
(evidentiranje in nadzor nad koriščenjem obrokov)
Šola vodi dnevno evidenco o:
-    številu prijavljenih učencev,
-    številu prevzetih subvencioniranih obrokov,
-    številu odjavljenih subvencioniranih obrokov,
-    številu nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin vodi oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj.
Evidenco vodi oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj.

11.    člen
(pogodbena razmerja)
Vsa pogodbena razmerja, ki jih je sklenila šola za potrebe zagotavljanja šolske prehrane pred uveljavitvijo teh pravil, prenehajo veljati v skladu s pogodbenimi določili.

12.    člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo teh pravil preneha veljati Pravilnik o določitvi kriterijev za dodelitev sredstev učencem za subvencionirano šolsko prehrano z dne 21.6.2004, ki ga je sprejel svet šole na svoji 11. seji in njegove dopolnitve.
Ne glede na določbe teh pravil se predpis iz prejšnjega odstavka uporablja do 31. avgusta 2010 za zagotavljanje sredstev za prehrano učencev vpisanih v šolskem letu 2009/2010.

13.     člen
(veljavnost pravilnika)
Pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po objavi na oglasni deski šole.

Obiskovalci

Na strani je 627 gostov in ni članov .